Southwest Burrito

flour tortilla, scrambled eggs, onion, jalapeño, chorizo, potato, avocado, jack cheese

  • 16